607 846 078 62 584 61 85 oceanik@ostrzeszow.pl
Pływalnia czynna Poniedziałek - Niedziela 7:00 - 22:00
Sauny czynne: Poniedziałek - Piątek 16:00 - 21:30; Sobota 10:00 - 21:30; Niedziela i Święta 7:30 - 21:30

REGULAMIN REGULAMIN

PŁYWALNI PŁYWALNI

REGULAMIN

KRYTEJ PŁYWALNI ‘’OCEANIK’’ W OSTRZESZOWIE

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.     Kryta Pływalnia przy ul. Kąpielowej 4a jest obiektem Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z.o.o. w Ostrzeszowie.

2.    Tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej www.basen-ostrzeszow.pl

3.    Pływalnia czynna  jest od poniedziałku do niedzieli włącznie w godz. 6:00-22:00.

4.     Ostatni klienci wchodzą o godz.20:45, natomiast halę basenową opuszczają nie później niż o godz. 21:45.

5.     Czas otwarcia może ulec zmianie (zawody, rezerwacja, święta, przerwa techniczna, awaria itp.).

6.    Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami

użytkowania urządzeń oraz stosowania się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej.

7.     Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające

wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie

stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń kierownictwa lub dyżurujących ratowników

mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

8.    Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet abonamentowy  zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9.     Obiekt Pływalni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do

            wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników nie stosujących się do Regulaminu.

10.  Nagrania z monitoringu są własnością Krytej Pływalni, która nie ma obowiązku ich udostępniania. W przypadkach uzasadnionych nagrania mogą zostać udostępnione do 24h od momentu zdarzenia.

11.  Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za

             wynagrodzeniem możliwe są wyłącznie za pisemną zgodą Kierownictwa Obiektu.

12.  Szczegółowe zasady użytkowania innych poza halą basenową urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy.

13.  Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.   

14.  Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ich poleceniom.

15.  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

·         Palenia papierosów.

·         Spożywania napojów alkoholowych.

·         Wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

·         Wnoszenia żywności lub innych towarów oraz napojów w opakowaniach szklanych.

·         Wprowadzania zwierząt.

·         Wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

II. REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

1.     Przed wejściem do hali basenowej należy zapoznać się instrukcjami użytkowania urządzeń na terenie obiektu (patrz REGULAMIN ZJEŻDŻALNI, JACUZZI, BASEN REKREACYJNY, itp.).

2.     Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży , winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną  ostrożnością, bądź pod opieką opiekuna.

3.     Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej (należy pozostawić tam okrycia wierzchnie) oraz zmiany obuwia na klapki basenowe w których nie należy wchodzić do wody, dozwolone jest także chodzenie boso.

4.     Wstęp do szatni oraz na płytę basenu odbywa się poprzez przejście przez bramkę systemu obsługującego pływalnię przy użyciu paska pobranego w Kasie.

5.     Z szatni dla niepełnosprawnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem oraz rodzice z małymi dziećmi.

6.     Przydzielenie szafki w przebieralni następuje poprzez przyłożenie paska do transpondera znajdującego się na szafkach.

7.     Przed wyjściem z szatni na płytę pływalni, każdy klient zobowiązany jest do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz zdezynfekowania stóp.

8.     Obowiązujące stroje na pływalni:

·         dla kobiet - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, ściśle przylegający do ciała

·         dla mężczyzn - strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała lub spodenki kąpielowe.

·         Dzieci noszące pieluchy muszą mieć założone specjalne zabezpieczenie przeznaczone do kąpieli

(o tym czy strój jest odpowiedni decyduje Ratownik pełniący dyżur).

9.     Przy korzystaniu z atrakcji hali basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń obsługi.

10.  Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnej należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdującej się przy stanowisku oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej.

11.  Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności instruktorów pływania oraz ratowników zgodnie z rozkładem zajęć ustalanym przez Kierownictwo pływalni.

12.  Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby zatrudnione w obiekcie lub inne osoby, po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika pływalni.

13.  Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi.

14.  Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pływalni wynosi 100 osób. Obsługa pływalni w każdej chwili może zmniejszyć ilość osób przebywających (przypadki szczególne).

15.  Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek,( rzeczy wartościowe należy oddać na przechowanie w depozyt w kasach.

16.  Z pływalni mogą korzystać :

·         Grupy zorganizowane według ustalonego wcześniej rozkładu zajęć.

·         Użytkownicy indywidualni – poza terminami objętymi rezerwacją.

·         Dzieci do lat 13 mogą przebywać na hali basenowej oraz kąpać się pod opieką opiekuna.

·         Osoby niepełnosprawne powinny przebywać na pływalni wraz z osobą towarzyszącą, pełnoletnią.

17.  Z pływalni nie mogą korzystać:

·         Osoby brudne (których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm).

·         Osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi, (mimo opatrunków) chore na katar i choroby zakaźne.

·         Osoby nietrzeźwe lub po użycie środków odurzających

·         Osoby nie posiadające właściwego stroju kąpielowego.

18.  Na terenie pływalni kategorycznie zabrania się:

·         Biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

·         Przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków.

·         Używania sprzętu z elementami szklanymi oraz szamponów w szklanych butelkach.

·         Pływania w szkłach kontaktowych oraz okularach korekcyjnych.

·         Posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii).

·         Przebywania na płycie basenu w ubraniu codziennym – obowiązuje strój sportowy.

·         Spożywania artykułów żywnościowych na terenie przebieralni oraz hali pływalni.

·         Wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków (skoki są dozwolone tylko podczas zajęć

zorganizowanych pod nadzorem instruktora oraz ratownika).

·         Nurkowania ze sprzętem specjalistycznym bez zgody Kierownika lub Ratownika.

·         Niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni.

·         Zanieczyszczania wody basenowej.

·         Hałasowania.

·         Wszczynania fałszywych alarmów.

·         Pozostawiania bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.

19.  Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni na następujących zasadach:

·     Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

·         Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i Ratowników WOPR.

·         Opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z szefem zmiany ratowników

celem ustalenia zasad kąpieli.

·         Uczestnicy grup wchodzą na zajęcia równocześnie i przy wyjściu z szatni czekają na swojego Instruktora.

·         Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy swojej grupy przed i po zajęciach.

·         Za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi odpowiedzialność instruktor prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach

szatni oraz na korytarzach za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy.

·         Za pasek z elektronicznym czytnikiem powierzony uczestnikom grup odpowiada jej opiekun.

·         Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić płytę pływalni.

·         Prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym miejscu.

·         Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać

dalszego korzystania z pływalni.

 

BASEN SPORTOWY – REGULAMIN

  1. Pływanie odbywa się na wyznaczonych torach (wzdłuż basenu).

  2. Obowiązuje zakaz siadania na linach oddzielających tory.

  3. Oznaczenie TOR SZYBKI dotyczy klientów pływających szybko

      (osobą decydującą w tej kwestii jest ratownik).  

  4. Chęć pływania w płetwach należy zgłosić ratownikom pełniącym dyżur (ratownik ma  prawo zabronić  

      pływania w płetwach przy zbyt dużej liczbie osób na torze).

  5. Na jednym torze może przebywać max 10 osób ( o możliwości wejścia na dany tor decyduje ratownik).

  6.  Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.

  7.  Sprzęt pływacki należy odkładać na właściwe miejsce.

  8. Obowiązuje zakaz skoków do wody.

  9. Obowiązuje zakaz przebywania w niecce sportowej dzieci i osób nie umiejących pływać oraz

      zakaz używania rękawów, kółek i innych akcesoriów dmuchanych.

10. Skrajne tory basenu mogą być czasowo zarezerwowane na prowadzenie indywidualnej nauki pływania  

11. Wszystkie, nie objęte niniejszym regulaminem sprawy sporne dotyczące basenu sportowego pod 

      nieobecność Kierownictwa Pływalni reguluje Ratownik obecny na zmianie.

      

BASEN REKREACYJNY – REGULAMIN

             1. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawienia dzieci do lat 7 bez opieki.
             2. Obowiązuje bezwzględny zakaz skoków do wody.
             3. Obowiązuje zakaz zasłaniania urządzeń zasysających znajdujących się na ścianach basenu.

 4.  Wejście do basenu rekreacyjnego dozwolone jest wyłącznie po schodkach oraz wzdłuż brzegu.

 5.  Zakaz wejścia przez murek.

 6.  Dzieci nie umiejące pływać mogą przebywać w basenie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 7.  Obowiązuje bezwzględny zakaz pływania pod wodą.
 9.  Należy unikać sytuacji stwarzających zagrożenie w tym wnoszenia dużych pompowanych 

      zabawek uniemożliwiających dokładne obserwacje lustra wody przez ratowników.

10. Wszystkie, nie objęte niniejszym regulaminem sprawy sporne dotyczące basenu rekreacyjnego pod 

      nieobecność Kierownictwa Pływalni reguluje Ratownik obecny na zmianie.

 

BRODZIK – REGULAMIN

 1.  Z atrakcji (słonik) korzystać mogą wyłącznie dzieci do lat 7 pod nadzorem opiekuna.

 2.  Obowiązuje bezwzględny zakaz wskakiwania do brodzika.
 3.  Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone specjalne zabezpieczenia przeznaczone do kąpieli lub specjalną pieluchę.
 4.  Za zanieczyszczenie wody przez dziecko winę ponosi opiekun.

 

JACUZZI – REGULAMIN

 1.  Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

             2.  Za zanieczyszczenie wody przez dziecko odpowiada opiekun.
             3.  Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
             4.  Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 minut.
             5.  Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
             6.  Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających zagrożenie dla siebie i innych osób.

                 

 

 

III. ODPŁATNOŚĆ

      1. Opłata za bilety jednorazowe pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega  zwrotowi.

     2. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu wydania biletu w kasie do chwili

        oddania chipa obsłudze kasy przy wychodzeniu Wydany pasek z elektronicznym czytnikiem musi zostać 

         aktywowany w czasie 5 minut od momentu zakupu.

     3. Dopłata za pobyt w strefie basenu powyżej wykupionego czasu, naliczana jest według cennika w oparciu o

         rzeczywisty czas z dokładnością co do minuty.

     4. Faktury za usługi świadczone przez pływalnię można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów oraz

          wypełnionego oświadczenia, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.

      6. Rozliczanie pobytu na hali basenowej odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik usług.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

          1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju

         uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy,

        a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej

        wysokości wartości szkody.

     2. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru (w szatni

         i szafkach basenowych) lub zgubione na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.

     3. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.

     4. Za zgubienie lub uszkodzenie paska z elektronicznym czytnikiem, obowiązuje kara pieniężna w wysokości

         20,00zł, którą należy uiścić w kasie pływalni.

     5. Kierownictwo Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego

         regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.

     6. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi kasy obiektu lub ratownikowi.

        - zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa.

     7. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem

         oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń.

     8. W razie zniszczenia mienia (deski, rękawki, itp.) użytkownik winien pozostawić w Kasie / Biurze

         obiektu w zastaw dokument tożsamości oraz dostarczyć w terminie 7 dni odkupioną rzecz którą zniszczył.

     9. Obiekt jest monitorowany – nagrania udostępniane/odtwarzane są przez 24h od dnia zdarzenia –

         tylko w przypadku uzasadnionych sytuacji lub na żądanie odpowiednich służb.

    10. Reklamacje rozpatrza kierownik pływalni w każdy kolejny dzień roboczy. Do momentu wyjaśnienia należy

         uregulować odpłatność.

    11. W przypadku naruszenia regulaminu w konsekwencji czego klient zostanie wyproszony z pływalni

          opłata nie będzie zwracana.

 

Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Pływalni.

V. NADZÓR

     1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu i nie stosujące się do zaleceń

         personelu będą usuwane z terenu pływalni.

     2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na ilość osób na niej przebywających.

     3. Wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania bez  uprzedniego uzyskania zgody
        Kierownika Obiektu.

          4. Umieszczanie reklam, ogłoszeń oraz prowadzenia akcji promocyjnych możliwe tylko po uzyskaniu zgody        

              Kierownika Obiektu.

          5. Wszelkie życzenia i zażalenia użytkownicy obiektu mogą zgłaszać Kierownikowi Pływalni.

          6. Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się – dotyczy wyboru rodzaju biletu itp.

                                                                 

  

Zatwierdzili

Prezes ZEC Sp. z o.o.

Kierownik Pływalni

Close Menu